Pen Pot in Brass - MinimaluxPen Pot in Brass - Minimalux
Pen Pot in Brass - Minimalux
Pen Pot in Brass - Minimalux
Pen Pot in Brass - Minimalux
Pen Pot in Brass - Minimalux
黄铜
£195.00
Pen Pot in Brass - Minimalux
Pen Pot in Brass - MinimaluxPen Pot in Brass - Minimalux
黄铜
£195.00

描述

这种镇纸和笔和铅笔壶是由坚固的黄铜精制而成,并具有未经处理的自然加工外观。

描述

这种镇纸和笔和铅笔壶是由坚固的黄铜精制而成,并具有未经处理的自然加工外观。

规格

 • Ø60x H60mm
 • 孔:Ø12mm
 • 重量:1.20公斤
 • 材质:黄铜
 • 表面处理:机加工(缎面)
 • 设计:2017

英国

自由

运送与退货

英国

标准:(3-5天)

快递:(1-2天)

自由

£10.00

欧洲

标准:(3-6天)

£15.00

快递:(1-2天)

£25.00

美国

标准:(3-7天)

£20.00

快递:(1-2天)

£30.00

ROW

标准:(6-14天)

£25.00

快递:(2-6天)

£45.00

您可以在交货日期后的14天内要求退货或换货。


完整的运输和退货信息可以在我们的网站上找到 客户服务 页。

Pen Pot packaging

英国

自由

运送与退货

英国

标准:(3-5天)

快递:(1-2天)

自由

£10.00

欧洲

标准:(3-6天)

£15.00

快递:(1-2天)

£25.00

美国

标准:(3-7天)

£20.00

快递:(1-2天)

£30.00

ROW

标准:(6-14天)

£25.00

快递:(2-6天)

£45.00

您可以在交货日期后的14天内要求退货或换货。


完整的运输和退货信息可以在我们的网站上找到 客户服务 页。

其他饰面

zh